2022 Executive Committee

 • Dr. S. Luthra

  - President

  E-mail

 • Dr. H. Singh

  - Vice President

  E-mail

 • Dr. V. Sabharwal

  - Past President

  (905) 846-9911 / E-mail

 • Dr. U. Jain

  - Head of Past President Affairs

  (416) 268-5787

 • Dr. A. Hothi

  - Treasurer

  (416) 892-2631 / E-mail

 • Dr. S. Choudhry

  - General Secretary

  (647) 687-9396 / E-mail

 • Dr. K. Kukreja

  - General Secretary Elect

   

 • Dr. K. Jain

  - General Secretary Elect

   

2022 Committees

 • CME

  Dr.Ashwani Choudhry, Dr.Ashvinder Lamba, Dr. P.Vaidyanathan, Dr.Girish Bajaj, Dr.Nikhil Gupta, Dr.Shalini Sharma, Dr.S.Vaidyanathan Chair, Dr. Sanjeev Luthra,Dr. Rajesh Mohan

 • CDE

  Dr. Bhushan Jain , Dr. Sumesh Mahajan, Dr. Supinder Dhillon

 • Sponsorship

  Dr. Bhushan Jain (Chairman of Sponsorship), Dr. Vageesh Sabharwal, Dr. Sanjeev Luthra

 • Cultural

  Dr. Ashwinder Lamba, Rajeev Sharma, Dr.Shalini Sharma, Jayas Sharma, Vardhan, Anikait, Esha, Radha , Mukesh,Dr. Komal Jain, Dr.Varuna Choudhry, Arjun Roy Choudhry, Dr. Ashvinder Lamba, Mamta Vijay

  Mindfulness Meditation

  Dr. Girish Bajaj, Dr. Sushil Choudhry, Anant Vijay, Apar Vijay